RAPORTY I ANALIZY

Generator raportów

Program HPS Tytan wyposażony jest w generator raportów. Użytkownik we własnym zakresie może zdefiniować dowolną ilość raportów dostosowanych do własnych potrzeb. Sam proces definiowania raportów jest w maksymalnym stopniu uproszczony i podstawowe raporty można zacząć samodzielnie tworzyć po kilku minutach przeszkolenia.

Wyniki raportów można przeglądać na ekranie, drukować, eksportować do plików CSV lub zgodnych z MS Excel, a także otwierać bezpośrednio we wbudowanym w program arkuszu kalkulacyjnym.

Analizy ekonomiczne

Program HPS Tytan posiada wbudowany arkusz kalkulacyjny zgodny z MS Excel. Jego unikalną cechą jest możliwość bezpośredniego dostępu do sald i obrotów kont księgowych. Dzięki temu użytkownik ma pełną swobodę w definiowaniu typowych sprawozdań, takich jak bilans czy rachunek zysków i strat. Może też zdefiniować dowolnie złożone inne sprawozdania, które będą pobierać dane bezpośrednio z sald i obrotów kont.

Tak utworzone arkusze kalkulacyjne mogą być zapisane na dysku w celu późniejszego wykorzystania, przy czym można je zapisać w dwóch formatach:

 • w formacie w 100% zgodnym z programem MS Excel - dane pobrane z sald i obrotów kont zostaną tam zapisane jako zwykłe liczby,
 • w formacie zgodnym z arkuszem programu HPS Tytan, gdzie zostaną zachowane odwołania do funkcji pobierających dane z sald i obrotów na kontach - taki plik można w przyszłości otworzyć w naszym arkuszu kalkulacyjnym i uaktualnić dane w oparciu o bieżące salda i obroty kont.

Raporty z produkcji

Każde przedsiębiorstwo przemysłu mięsnego musi zapewnić śledzenie pochodzenia surowca. Dzięki mechanizmowi partiowania program umożliwia wykonanie raportów, na których zostanie pokazane:

 • do jakich wyrobów gotowych i do jakich odbiorców trafiła określona partia surowca,
 • z jakich partii surowców wyprodukowano wskazaną partię wyrobu gotowego.

Precyzyjne rejestrowanie danych o przepływie surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przez poszczególne wydziały przedsiębiorstwa pozwala na tworzenie raportów pokazujących m.in.:

 • wydajność pracy poszczególnych pracowników lub brygad np. na ekspedycji lub rozbiorze,
 • przyrosty i ubytki masy na poszczególnych wydziałach,
 • uzyskiwane wydajności podczas całego cyklu produkcji poszczególnych wyrobów.

Pozostałe raporty

Wbudowany generator raportów sprawia, że zawartość informacyjna raportów uzależniona jest tylko od potrzeb użytkowników. Skupiając się jedynie na sprzedaży można sobie wyobrazić, że przedsiębiorstwo będzie korzystać m.in. z takich raportów:

 • prosta lista dokumentów sprzedaży z informacją o numerze dokumentu, dacie wystawienia, wartości netto, vat, brutto,
 • wielkość sprzedaży w podziale na poszczególnych odbiorców,
 • wielkość sprzedaży wg regionów,
 • wielkość sprzedaży wg grup asortymentowych,
 • wielkość sprzedaży wg dni tygodnia, w podziale na tygodnie, miesiące, kwartały,
 • 10 najlepiej sprzedawanych towarów wg różnych kryteriów: wartość sprzedaży, ilość sprzedanego towaru, zysk ze sprzedaży,
 • analiza zwrotów wg przyczyny zwrotu,
 • analiza kontrahentów wg ilości zwrotów w stosunku do wielkości sprzedaży,
To tylko kilka przykładów - zawartość zdefiniowanego raportu zależy tylko od wyobraźni użytkownika.

Wystąpił nieobsługiwany błąd. Wczytaj ponownie 🗙