FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Wyciągi i przelewy bankowe

Program HPS Tytan umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości banków i kont bankowych. Konta bankowe mogą być oznaczone jako złotówkowe lub walutowe. Wyciągi bankowe mogą być wczytywane automatycznie np. z plików w formacie MT940.

Aby maksymalnie ułatwić realizację płatności program umożliwia automatyczne tworzenie przelewów bankowych na podstawie dokumentów zakupu lub rozrachunków z kontrahentami. Tak tworzone przelewy mogą w miarę potrzeby zawierać informacje wymagane przez mechanizm podzielonej płatności. Konta, na które dokonywane są płatności mogą być weryfikowane na białej liście podatników VAT.

Kasa gotówkowa

W programie można zdefiniować dowolną ilość kas, np. po jednej w każdym oddziale firmy. W każdej kasie może pracować dowolna ilość osób, co przydaje się w firmach pracujących w systemie zmianowym. W kasie można rejestrować operacje gotówkowe w złotówkach oraz dowolnej ilości walut obcych.

System uprawnień zapewnia, że do informacji o stanie gotówki w każdej z kas mają dostęp tylko wyznaczone osoby, a w szczególności osoby pracujące w danej kasie i bezpośrednio zajmujące się gotówką. Tworzone po zakończeniu zmiany raporty kasowe ułatwiają kontrolę i rozliczenie kasjerów.

Środki trwałe

Moduł środków trwałych umożliwia zarejestrowanie i późniejszą amortyzację majątku przedsiębiorstwa. Możliwe jest prowadzenie amortyzacji liniowej lub degresywnej, oddzielnie dla potrzeb podatkowych i bilansowych. W trakcie użytkowania środki trwałe mogą być modernizowane, przeceniane, likwidowane, itp.

Program nie posiada żadnych sztucznych ograniczeń na ilość możliwych do zarejestrowania środków trwałych, a w konsekwencji użytkownik nie musi ponosić dodatkowych opłat w sytuacji, gdy liczba wykorzystywanych środków trwałych wzrośnie w stosunku do liczby pierwotnie planowanej.

Plan kont

Użytkownik może we własnym zakresie zdefiniować dowolny plan kont dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa. Każde konto może mieć nawet 5 poziomów analitycznych, a symbole kont mogą zawierać zarówno cyfry jak i litery. Literowe oznaczenie kont przydaje się m.in. w sytuacji, gdy konta dotyczą pracowników (nazwisko), kontrahentów (skrócona nazwa kontrahenta), samochodów (numer rejestracyjny). Oczywiście każde konto ma też nazwę, gdzie możliwe jest wpisane np. pełnej nazwy kontrahenta.

Jeśli konto zostanie oznaczone jako walutowe, wówczas można na nim księgować w dowolnie wielu walutach. W przypadku, gdy z jakimś kontrahentem występują rozliczenia w PLN, EUR, USD, itd. nie ma potrzeby tworzenia tylu kont ile jest walut - wystarczy jedno konto.

Dekretowanie i księgowanie

Wszystkie dokumenty tworzone w programie HPS Tytan mogą być w pełni automatyczne dekretowane. Sposób dekretowania definiowany jest przez użytkownika poprzez utworzenie schematów dekretacji. W zależności od potrzeb można utworzyć dowolnie dużo schematów dekretacji dostosowanych do różnych dokumentów źródłowych. Pojedynczy schemat dekretacji może być dowolnie rozbudowany i może samodzielnie podejmować decyzję o rozksięgowaniu poszczególnych kwot z dokumentu w zależności od spełnienia przez dokument określonych warunków.

W wyniku dekretacji powstają polecenia księgowania. Polecenia księgowania mogą też być wprowadzane ręcznie. W wyniku księgowania poleceń księgowania zmieniane są salda i obroty na kontach oraz pojawiają się wpisy w rozrachunkach. Jeśli polecenie księgowania zostało zaksięgowane próbnie (niektórzy używają określenia do bufora), to można je wyksięgować, dowolnie zmodyfikować i ponownie zaksięgować. Jeśli polecenie księgowania zostało zaksięgowane ostatecznie, to dodatkowo powstają wpisy w dzienniku księgowań i takiego polecenia nie można już modyfikować.

Rozrachunki

Rozrachunki najczęściej są prowadzone na kontach związanych z rozliczeniem z kontrahentami lub pracownikami, ale można je też prowadzić na dowolnym innym koncie, gdzie ma to sens. Na etapie księgowania poleceń księgowania rozrachunki mogą być automatycznie rozliczane, o ile np. na księgowanej zapłacie podano numer faktury, której ta zapłata dotyczy. Jeśli na podstawie dostępnych informacji program nie mógł dokonać automatycznego rozliczenia, to użytkownik może rozliczać rozrachunki ręcznie. Możliwe jest rozliczanie zapłat częściowych, a także operacji bardziej złożonych, gdzie na daną transakcję składa się wiele faktur i wiele zapłat. Rozrachunki na jednym koncie mogą być prowadzone w dowolnej ilości walut.

Na podstawie rozrachunków można generować i wysyłać wezwania do zapłaty. Pracę użytkowników wspomagają automaty umożliwiające tworzenie kompensat oraz generujące polecenia księgowania do rozliczania różnic kursowych.

Wystąpił nieobsługiwany błąd. Wczytaj ponownie 🗙